Binnen Omroep Best wordt gewerkt met persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van haar Omroep taken. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat Omroep Best zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Omroep Best mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Omroep Best is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het bestuur en de administratie spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Omroep Best geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat Omroep Best de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Omroep Best. Dit privacy beleid is in lijn met het algemene beleid van Omroep Best en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
Omroep Best is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Uitgangspunten
Omroep Best gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Omroep Best houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Grondslag en doelbinding
Omroep Best zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

Dataminimalisatie
Omroep Best verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Omroep Best streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de omroeptaken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Integriteit en vertrouwelijkheid
Omroep Best gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Omroep Best voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

 

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Omroep Best afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Omroep Best controleert deze afspraken jaarlijks.

 

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 

Rechten van betrokkenen
Omroep Best honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Dit privacy beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website van de omroep. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.omroepbest.nl

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Omroep Best op 25 mei 2018.